O polityce prywatności

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych uprzejmie informujemy, że firma TECNOMASZ Zbigniew Choromański z siedzibą w Łomży 18-400, ul. Partyzantów 29A przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mail. Dane te były pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł (np. stron internetowych, przesłanych drogą elektroniczną wiadomości tekstowych).

W związku z powyższym Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwany dalej Administrator)         jest: TECNOMASZ Zbigniew Choromański z siedzibą w Łomży 18-400, ul. Partyzantów 29A  zarejestrowaną w rejestrze CEIDG o numerze NIP: 7181414216 oraz REGON: 450162642, 

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Partyzantów 29A, 18-400 Łomża lub email: suwnice@tecnomasz.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej TECNOMASZ Zbigniew Choromański z siedzibą w  Łomży       18-400, ul. Partyzantów 29A, zarejestrowaną w rejestrze CEIDG, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom oferty produktów i dokumenty księgowe.

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom TECNOMASZ  kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, jak również w celach statystycznych.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:
- żądania dostępu do danych osobowych,
- żądania sprostowania danych osobowych,
- żądania usunięcia danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,

8. Przysługuje Państwu prawo do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przekazywania informacji firmowych oraz branżowych na przekazany adres e-mail.

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator
TECNOMASZ Zbigniew Choromański
ul. Partyzantów 29A, 18-400 Łomża